„Nebunia înseamnă să faci același lucru iar și iar și să te aștepți la rezultate diferite.” (ALBERT EINSTEIN)

Fiecare an nou aduce speranțe și planuri pentru rezultate mai bune, pentru noi clienți sau pentru noi modalități de a ne îndeplini sarcinile. Mentalitatea colectivă încearcă să lase în urmă toate lucrurile rele petrecute în cursul anului precedent și să-l investească pe cel nou cu abordarea pozitivă că lucrurile se pot îmbunătăți în lunile următoare. Mentalitatea este bună, dar de obicei nu este suficientă. Pentru a obține rezultate mai bune, trebuie să înțelegem mai întâi ce a mers rău în trecut și ce poate fi îmbunătățit. De obicei, avem tendința de a rămâne cu proiecte sau abordări cu care suntem obișnuiți.

Dar este aceasta calea corectă?

În practica mea de coaching, am văzut mulți clienți sau cursanți care încercau să facă o schimbare fără a-și transforma modul de a privi lucrurile. Sinceră să fiu, acest lucru este firesc, pentru că mintea noastră lucrează cu hărți deja construite. Când apar noi variabile, mintea noastră le poate percepe ca pe o invazie, deci va începe să lupte împotriva ei. Am observat această tendință și în abordarea afacerii mele. Și lucrul amuzant, dar îngrijorător, este că suntem tentați să facem aceleași acțiuni chiar dacă nu au funcționat înainte. Acea sămânță de speranță este atât de bine implementată în sistemul nostru, încât am putea avea tendința de a deveni nebuni, așa cum obișnuia Einstein să spună „Nebunia este să faci același lucru iar și iar și să te aștepți la rezultate diferite”.

Deci, ce putem face pentru a ieși din această buclă dăunătoare?

Ceea ce am făcut recent, a fost să îmi stabilesc prioritățile la începutul anului ținând cont de aspecte importante care vor contribui la bunăstarea mea, deci la bunăstarea afacerii mele.

De ce este important pentru mine să-mi stabilesc prioritățile pe baza lucrurilor care contribuie la bunăstarea mea?

Ei bine… pentru că obișnuiam să muncesc mult și să urmăresc tendințele care trebuiau să-mi sporească vizibilitatea afacerii și fluxul de numerar și mi-a fost greu să le implementez. De aceea, cred că este esențial să privesc lucrurile diferit și să evaluez pragmatic motivul meu inițial de a deveni antreprenor. Pentru mine, a fost nevoia mea interioară de a exprima valoarea adăugată a serviciilor mele în felul meu. Afacerea mea trebuia să reprezinte cine sunt, iar în ultimii ani am făcut exact invers. Trebuia să mă concentrez pe ceea ce are nevoie piața și modul în care mentalitatea generală răspunde la un anumit stimul și m-am pierdut din cauza asta. Prin urmare, pentru 2023, prioritățile mele au fost stabilite pe baza următoarelor întrebări.

1. Sunt serviciile și produsele mele utile companiilor și persoanelor fizice?

2. Serviciile mele aduc bucurie și satisfacție clienților mei?

3. Serviciile mele aduc ceva nou mediului de afaceri?

4. Contribuie ele la schimbarea actuală a paradigmei de afaceri?

5. Această afacere îmi aduce bucurie?

6. Este această afacere modul meu de a contribui la mediul de afaceri și la dezvoltarea oamenilor?

7. Îmi plac serviciile și produsele?

8. Sunt fericită când îndeplinesc anumite sarcini? (Aici am enumerat toate sarcinile pe care trebuie să le îndeplinesc pentru afacerea mea și am evaluat care dintre ele îmi aduce bucurie și care nu).

9. Cine mă poate ajuta cu sarcinile pe care nu îmi place să le îndeplinesc?

10. Unde pot găsi acest ajutor?

11. Am buget pentru a externaliza unele dintre sarcini?

12. Dacă nu am buget, cum pot câștiga banii necesari pentru a externaliza unele dintre sarcini? Și așa mai departe…

După cum puteți vedea, acestea sunt întrebări de auto-coaching care pot fi folosite de fiecare dintre noi atunci când încercăm să ne abordăm afacerile dintr-un unghi nou.

Unghiul meu este bunăstarea mea personală și a afacerii mele. Al vostru poate fi diferit, dar o serie de întrebări sincere adresate propriei persoane, poate fi mai eficientă decât orice listă de rezoluții pe care o fac oamenii în ultima vreme. Nu sunt un fan al acestei abordări, pentru că am văzut în relațiile mele personale și în timpul practicii mele de Coaching cât de multe daune poate aduce mentalului oamenilor pe termen lung. De la întărirea percepției „nu sunt suficient de bun” până la depresie când vedem că rezoluțiile noastre nu sunt îndeplinite, aceste liste bine vândute pe rețelele de socializare care aparent vă pot îmbunătăți calitatea vieții sau atingerea obiectivelor peste noapte, sunt mai dăunătoare pentru creier și pentru stima de sine decât vă puteți imagina.

Prin urmare, fiți blânzi și realiști cu obiectivele pentru 2023 și mult succes la atingerea cât mai multora posibil. Dacă nu le veți atinge pe toate, amintiți-vă că mai este un an care vă așteaptă să vă dezvoltați abilitățile și să vă schimbați mentalitatea, pentru a ajunge la acel vârf la care ați visat. Cel mai important lucru este să vă distrați și să vă bucurați de călătorie!

2023 fericit și plin de bucurii!

Articolul a fost publicat în revista WEI FOR YOU aici.

„Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” (Albert Einstein)

Every new year brings hopes and plans for better results, for new clients, or for new ways of performing our duties. The collective mindset tries to leave behind all the bad things that happened during the previous year, and invest the new one with the positive approach that things can improve in the months to come. The mindset is good but usually is not enough. To have better results, we need to understand first what went wrong in the past and what can be improved. Usually, we tend to stick with projects or approaches we are used to.

But is this the right way?

In my Coaching practice, I’ve seen a lot of clients or students that were trying to make a change without transforming their way of looking at things. To be honest, this is natural, because our mind works on maps already built. When new variables appear, our mind may perceive them as an invasion, hence will start fighting against them. I’ve noticed this tendency in the approach of my business as well. And the funny yet concerning thing is that we are tempted to perform the same actions even if they didn’t work before. That seed of hope is so well implemented into our system, that we could tend to become insane as Einstein used to say „Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.

So, what can we do to step out of this damaging loop?

What I recently did, was to set my priorities at the beginning of the year taking into account important aspects that will contribute to my well-being, hence to the well-being of my business.

Why is important for me to set my priorities based on things that are contributing to my well-being?

Well… because I used to work a lot and follow trends that were supposed to increase my business visibility and my cash flow, and I found it hard to implement. That’s why I think is crucial to look at things differently, and to assess pragmatically my initial cause of becoming an entrepreneur. For me, it was my inner need to express my services’ added value in my way. My business had to represent who I am, and during the last years, I made exactly the opposite. I was too focused on what the market needs and how the general mindset answers to some stimulus and I lost myself from it. Hence for 2023, my priorities were established based on the following questions.

 

 1. Are my services and products useful to companies and individuals?
 2. Are my services bringing joy and satisfaction to my customers?
 3. Are my services bringing something new to the business environment?
 4. Are they contributing to the current business paradigm change?
 5. Is this business bringing me joy?
 6. Is this business my way to contribute to the business environment and people development?
 7. Do I love my services and products?
 8. Am I happy when I perform certain tasks? (Here I listed all the tasks I have to perform for my business and evaluate which one brings me joy and which one doesn’t).
 9. Who can help me with the tasks I don’t like to perform?
 10. Where can I find this help?
 11. Do I have the budget to externalize some of the tasks?
 12. If I don’t have the budget, how can I make the money needed to externalize some of the tasks? And so on…

As you can see, these are self-coaching questions that can be used by each of us when we try to approach our businesses from a new angle.

My angle was my personal and my business well-being. Yours can be different, but a series of honest questions addressed to yourself can be more effective than any resolution list people are doing lately.

I am not a fan of this approach, as I’ve seen in my personal relationships and during my Coaching practice how much damage can do to people’s mindsets in a long run. From an “I’m not good enough” perception to even depression when we see our resolutions not met, these well-sold lists on social media that apparently can improve your life quality or goals achievement overnight, are more damaging to your brain and self-esteem than you can imagine.

Hence, be gentle and realistic with your goals for 2023, and good luck with achieving as many as possible. If you will not achieve all of them, remember there is another year waiting for you to grow your skills and change your mindset, in order to reach that peak you’ve been dreaming about. The most important thing is to have fun and enjoy the journey!

Happy and joyful 2023!

N.B. The article was published in WEI FOR YOU magazine, here.

https://womenesteeminternational.com/3d-flip-book/womenesteem-international-for-you-no-15